Olika sätt att odla livsmedel

Du kan välja att odla livsmedel på ett konventionellt sätt eller på ett ekologiskt sätt. En fråga som ställs ofta är: vilket sätt av dessa två odlingsätt är den mest hållbara lösningen på livsmedelsproduktion? Lantmännen anser att, för att svara på den frågan behövs det en utveckling av båda livsmedelsproduktionerna. Efterfrågan på hållbar producerad mat blir större för varje år. Folkmängden ökar i hela världen, om alla ska kunna äta sig mätta och må bra är det viktigt att planeten jorden ska kunna producera bra mat. Det krävs därför en förändring i sättet att producera och även konsumera maten, och då är inverkan och kapacitet de två största frågorna när det gäller hur livsmedel bör odlas.

Lantmännen

Kooperativet Lantmännen bildades 1905, ägs och styrs i dag av nästan 20 000 lantbrukare runt om i Sverige. Medlemmarna är antingen medlemmar av någon av de 22 lokala föreningar som är anslutna till Lantmännen eller så är de direktanslutna. Det är Lantmännen som driver utvecklingen så att livsmedelsodlingen ska vara hållbar. Lantmännen har som utgångspunkt att både konventionell och ekologisk odling måste utvecklas för att vara hållbara på lång sikt.

Det är inte säkert att ekologisk odling är den slutgiltiga lösningen för att nå en hållbar livsmedelsförsörjning, däremot är det ett viktigt spår för att hålla utvecklingen i rätt riktning. När det gäller nya viktiga steg inom den konventionella livsmedelsodlingen kommer det hela tiden nya hållbarhetskoncept in som gör att den kommer i rätt riktning. Den svenska spannmålsodlingen ligger redan i dag långt fram när det gäller hållbara produktioner, men det bör alltid ske en utveckling för att odlingen ska bli bättre. Lantmännen arbetar också till exempel med kemikaliefri utsädesbehandling och sortutveckling. De har även rådgivningstjänster till lantbrukare, och hjälper till med vidareutveckling av teknik och metoder. En annan viktig del i Lantmännens arbete är att se till att utvecklingen av hållbara spannmålskoncept går till på rätt sätt.

Konventionell odling

Lantmännen har utvecklat ett odlingsprogram för att ta i tu med framtidens utmaningar. Det gäller hållbarheten på spannmål som ger upp till 30 procent lägre påverkan på klimatet, en minskad miljöpåverkan och spannmål som gynnar till en ökad biologisk mångfald. År 2015 lanserades odlingsprogrammet Klimat & Natur och det används i dag i spannmålsodling av de lantbrukare som har kontrakt med dem. Denna metod kan göra stor skillnad för den minskar miljöbelastningen på det sortiment som är odlat på ett konventionellt sätt, och det motsvarar ungefär 90 % av Sveriges handel.

Ekologisk odling

När det gäller ekologisk odling av livsmedel är det en väg mot att livsmedelsproduktionen ska vara livskraftig, utan att du använder naturfrämmande och kemiska växtskyddsmedel. Har du bestämt dig för att ha en ekologisk odling krävs det att du har en omväxlad odling, och det är positivt ur miljösynpunkt. På den svenska marknaden står Lantmännen för en stor del av den ekologiska spannmålen. För Lantmännen är ett ekologiskt jordbruk en viktig del i deras arbete, för att få en hållbar livsmedelsproduktion. Jämfört med konventionellt jordbruk är det tre sätt som är karaktäristiskt för just ekologisk odling och det är:

  • Växtskydd som inte tillåter naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.
  • När det gäller ekologisk odling får inte handelsgödsel eller mineralgödsel användas, istället ska du till exempel använda stallgödsel eller kvävefixerade baljväxter.
  • Djuren på gården ska kunna gå ut och in som de vill och äta det foder som gården odlar.