Från jord till bord – EUs livsmedelsstrategi

Du har säkert hört talas om EUs livsmedelsstrategi ”Från jord till bord” som presenterades i maj 2020. Det är dock inte alla som är så insatta i vad strategin faktiskt innebär och vad den innehåller. Därför kommer vi nu att bena ut innehållet av strategin för att få ett grepp om helheten av strategin och vad den innebär. Notera att detta inte är en detaljerad beskrivning av EUs livsmedelsstrategi, utan endast en översikt av strategin. För hela strategin i detalj, se Europeiska kommissionens hemsida.

”Från jord till bord” strategin är en strategi som knyter ihop en mängd olika samhällsfrågor med hållbarhet som fokus. Strategin fokuserar på frågor kring jordbruk, handel, hälsa och livsmedelsindustrin med fokus på hållbar livsmedelsförsörjning. Klimatpåverkan tas i hänsyn i strategin och hänsyn till flera olika hållbarhetsaspekter för en mängd olika områden. Dessa områden föreslås av kommissionen att arbeta med på olika sätt.

Kommissionens förslag och fokusområden

Lantarbetares sociala rättigheter och deras utsatta och svaga position i livsmedelsindustrin.

Minska matsvinnet av klimatorsaker. Målet är att halvera matsvinnet per person 2030.

Att minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket. Kemiska bekämpningsmedel ska användnings och riskmässigt halveras. Målet är att halvera användningen av dessa bekämpningsmedel till år 2030.

Att jordbruket ska ha ett minskat näringsläckage. Att förlusten av näringsämnen ska minska med 50 %, utan att det påverkar jordens bördighet. Kommissionen kommer även arbeta starkt för att dra ner på användningen av gödningsmedel till 2030 med 20 %.

En ökad mängd ekologiska odlingar och akvakultur. Målet är att 25 % av arealen ska använda för ekologiskt jordbruk 2030.

Minskad försäljning av antibiotika avsedd till djurhållning och inom vattenbruket med 50 % till 2030. Anledningen till detta är att antibiotikaresistens leder till att både djur och människor dör. Därmed vill man dra ner på försäljningen av antibiotika, för att förebygga att detta sker.

Ytterligare etiska regler gällande djurhållning, primärt gällande transport

Kommissionen har även meddelat att de ska arbeta för att förbättra märkningen av livsmedel. Detta för att öka vetskapen om livsmedelsprodukters miljöavtryck och näringsvärde.

Forskningsperspektiv

Kommissionen nämner även ett antal punkter från ett forskningsperspektiv som de tar fram som förslag. Forskning är en stor del av utvecklingen av vårt samhälle från ett hållbart perspektiv, och därmed en viktig del att inkludera i strategin.

Satsningar på 10 miljarder euro föreslås gå till Horisont Europe där kapitalet kommer användas för att arbeta med:

 • Bioekonomi
 • Naturresurser
 • Fiske
 • Jordbruk
 • Livsmedel
 • Miljö
 • Vattenbruk
 • Naturbaserade lösningar för livsmedel
 • Användning av digital teknik
 • AGRO ekologiska laboratorier ska tillsammans via ett partnerskapsprogram arbeta för minskad tillämpning av bekämpningsmedel, antimikrobiella medel och gödsel.
 • Ett ytterligare partnerskapsprogram ”säkra och hållbara livsmedelssystem för människor, planeten och klimatet”. Syftet med detta partnerskap är att engagera och involvera medlemsstater och livsmedelskedjans aktörer att bidra med förbättringar för klimat, livsmedelsindustrin, nutritionen, samhället och ekonomin.
 • Kommissionen kommer arbeta för att stärka det europeiska innovationspartnerskapet för hållbarhet inom jordbruket för öka kunskapsutbyten och produktiviteten.

Ny lagstiftning

En ny lagstiftning kan komma att stiftas 2023 baserat på förslagen som kommissionen tagit fram. Innan detta skede genomförs en mängd förhandlingar mellan olika rådslag, för att komma överens och föreslå en lagstiftning.